'

            Zasady odbioru odpadów komunalnych
                         od 01.02.2017                      

1.    Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych odbywa się w godzinach: 6:00 – 18:00 z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych .

2. Pojemniki i oznakowane worki należy ustawić w dniu odbioru w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla pracowników odbierającego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma - wystawić w dniu wywozu na chodnik lub pobocze ulicy przed wejściem na teren posesji.

Przypominamy o obowiązku zapewnienia  dojazdu w rejonie wystawienia pojemnika/worka w dniu odbioru odpadów oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dojścia do pojemnika/worka w przypadku opadów śniegu. 

3.  Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odbierane będą wyłącznie z pojemników lub worków o kolorach i parametrach określonych w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski dostępnym na stronie internetowej: www.lwowekslaski.pl lub www.zom.lwowekslaski.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Ø  odpady” suche” (opakowaniowe) - pojemnik lub worek koloru żółtego.

Ø  odpady”mokre”(zmieszane)–pojemnik ocynkowany/z tworzywa            

                                          sztucznego lub worek koloru czarnego.

Ø  opakowania szklane- pojemnik lub worek koloru zielonego,

Ø  odpady roślinne- worek koloru białego

Worek oprócz koloru dla gromadzenia właściwej frakcji odpadów, powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

·         pojemność         - 120 litrów,

·         tworzywo LDPE,

                   ·         grubość co najmniej 0,06 mm

4.  Gromadzone odpady w pojemnikach lub workach niespełniających warunków określonych w pkt 3, zniszczonych lub przeładowanych, uniemożliwiających ich załadunek ,

- nie będą odbierane. 

5. Worki do segregacji można kupić w Biurze Obsługi Klienta w„SANIKOM”sp.z o.o.

( dawny Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp.z o.o.)

 Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim , czynnym w dni robocze od godziny  7.00 do godz.15.00 oraz w każdą środę ( przypadającą w dniu roboczym) od godziny 7.00 do godz.17.00.

6.    W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych, Podmiot odbiera te odpady jako niesegregowane zmieszane i sporządza na tę okoliczność dokumentacjęprzekazując ją do Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

7.    Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski znajdują się ogólnodostępne pojemniki koloru czerwonego z profilowanym wrzutem na selektywną zbiórkę zużytych baterii

8.     W aptekach  oraz w punktach POZ w Lwówku Śląskim, Niwnicach, Zbylutowie i Sobocie znajdują się pojemniki na zużyte lekarstwa. Do pojemników  wrzucamy przeterminowane lekarstwa  bez opakowań ( papierowych, szklanych, plastikowych) oraz ulotek.

9.    Na terenie SANIKOM sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ( PSZOK ) wraz z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV.

       czynnym:
            poniedziałek,wtorek,czwartek i piątek:w godzinach od 7:00 do 14:30

            środę : w godzinach od 7.00  do 17.00

            Pierwszą i trzecią sobotę miesiąca: w godzinach od 8.00  do 14.00

 W  dni ustawowo wolne od pracy, a przypadające w w/w dniach PSZOK jest nieczynny.

Zasady funkcjonowania PSZOK  określone są w Regulaminie dostępnym na stronie     internetowej:      www.zom.lwowekslaski.pl ,      www.lwowekslaski.pl     lub w siedzibie Spółki.

                                                         Ryszard Chodorowski- dyrektor