.

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych od 01.02.2017                      

 

1.    Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych odbywa się
w godzinach: 6:00 – 18:00 z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych .

2.    Pojemniki i oznakowane worki należy ustawić w dniu odbioru w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla pracowników odbierającego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma - wystawić w dniu wywozu
na chodnik lub pobocze ulicy przed wejściem na teren posesji.

Przypominamy o obowiązku zapewnienia  dojazdu w rejonie wystawienia pojemnika/worka
w dniu odbioru odpadów oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dojścia
do pojemnika/worka w przypadku opadów śniegu.

3.    Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odbierane będą wyłącznie
z pojemników lub worków o kolorach i parametrach określonych w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski dostępnym na stronie internetowej:
www.lwowekslaski.pl lub www.zom.lwowekslaski.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Ø  odpady” suche” (opakowaniowe) - pojemnik lub worek koloru żółtego.

Ø  odpady”mokre”(zmieszane)           –pojemnik ocynkowany/z tworzywa            

                                                       sztucznego lub worek koloru czarnego.

Ø  opakowania szklane                      - pojemnik lub worek koloru zielonego,

Ø  odpady roślinne                             - worek koloru białego 

Worek oprócz koloru dla gromadzenia właściwej frakcji odpadów, powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

·         pojemność         - 120 litrów,

·         tworzywo LDPE,

·         grubość co najmniej 0,06 mm

4.    Gromadzone odpady w pojemnikach lub  workach niespełniających warunków określonych w pkt 3, zniszczonych lub przeładowanych, uniemożliwiających ich załadunek ,

- nie będą odbierane.

5.    Worki do segregacji można kupić w Biurze Obsługi Klienta w  „SANIKOM” sp. z o.o.

( dawny Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp.z o.o.)

 Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim , czynnym w dni robocze od godziny  7.00
do godz.15.00 oraz w każdą środę ( przypadającą w dniu roboczym) od godziny 7.00
do godz.17.00.

6.    W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych, Podmiot odbiera te odpady jako niesegregowane zmieszane i sporządza na tę okoliczność dokumentacjęprzekazując ją do Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

7.    Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski znajdują się ogólnodostępne pojemniki koloru czerwonego z profilowanym wrzutem na selektywną zbiórkę zużytych baterii.

8.     W aptekach  oraz w punktach POZ w Lwówku Śląskim,Niwnicach,Zbylutowie i Sobocie znajdują się pojemniki na zużyte lekarstwa. Do pojemników  wrzucamy przeterminowane lekarstwa  bez opakowań ( papierowych, szklanych, plastikowych) oraz ulotek.

9.    Na terenie SANIKOM sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ( PSZOK ) wraz z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV.

            czynnym: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: w godzinach od 7:00 do 14:30

                              środę :                                                        w godzinach od 7.00  do 17.00

                              Pierwszą i trzecią sobotę miesiąca:        w godzinach od 8.00  do 14.00

W  dni ustawowo wolne od pracy, a przypadające w w/w dniach PSZOK jest nieczynny.

Zasady funkcjonowania PSZOK  określone są w Regulaminie dostępnym na stronie     internetowej:      www.zom.lwowekslaski.pl ,      www.lwowekslaski.pl     
lub w siedzibie Spółki.

 

                                                                        Ryszard Chodorowski- dyrektor