'

Zasady odbioru odpadów komunalnych oraz inne informacje obowiązujące  w okresie:

 od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.

***

Pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla pracowników zakładu bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma - wystawić w dniu wywozu na chodnik lub pobocze ulicy przed wejściem na teren posesji. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00 do 18.00. Przypominamy o obowiązku zapewnienia  dojazdu w rejonie wystawienia pojemnika w dniu odbioru odpadów oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dojścia do pojemnika.

                                                                                 ***                                                                              Na terenie Gminy znajdują się ogólnodostępne czerwone pojemniki z profilowanym wrzutem na zbiórkę zużytych baterii.W  7 aptekach w mieście oraz w punktach POZ w Lwówku Śląskim, Zbylutowie, Sobocie  i Niwnicach  znajdują się pojemniki na zużyte lekarstwa.

***

Na terenie Oddziału w Lwówku Śląskim  , Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) wraz z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV.

czynny: poniedziałek – wtorek od 7:00 do 14:30

                                                                                 środę    od 7.00  do 17.00

                                                                                 czwartek i piątek  od 7:00 do 14:30

                                            Pierwszą i trzecią sobotę miesiąca   w godzinach od 8.00  do 14.00

W  dni ustawowo wolne od pracy, a przypadające w w/w dniach PSZOK jest nieczynny. Zasady funkcjonowania PSZOK   określone są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej:www.zom.lwowekslaski.pl , www.lwowekslaski.pl  oraz  w siedzibie Oddziału Spółki

                                                                                  ***

Na terenie  oddziału w Lwówku Śląskim , Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Biuro  Obsługi Klienta czynne w dni robocze od godziny  7.00 do godz.15.00 oraz  w każdą środę (przypadającą w dniu roboczym) od godziny 7.00 do godz.17.00.

Tel/fax: 75 647 81 91, e-mail: zom@lwowekslaski.pl

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH           

 

Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki  do godz.6:00 , w miejscu zwyczajowo przyjętym dla gromadzenia odpadów komunalnych (przy altanach śmietnikowych, boksach, itp.), z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu pieszego i  drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu transportowego Odbierającego.

***

UWAGA - ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ OD GODZINY 6:00

Daną trasą pojazd odbierający odpady przejedzie tylko raz – odpady wystawione po przejeździe pojazdu dokonującego odbioru odpadów wielkogabarytowych - nie będą odbierane.

                Ponadto  informujemy, że w systemie zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych nie będziemy odbierać odpadów niebezpiecznych, tzn.: opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, eternitu, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych oraz odpadów poremontowych (gruz, wełna mineralna, styropian itp.) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV itp.). Zbiórką nie są objęte także odpady wielkogabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

***

Kompletny sprzęt RTV, AGD oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym świetlówki, baterie), opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, gruz budowlany (bez styropianu budowlanego) można w ramach obowiązującego limitu, oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się na Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim.

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że obowiązek segregacji odpadów w gospodarstwie domowym wykonuje się zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, dostępnym na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl ,www.zom.lwowekslaski.pl

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym należy gromadzić selektywnie w następujący sposób:

1.   Opakowanie szklane (butelki, słoiki, itp.),- czyste bez zawartości

   -   umieszczamy w zielonych pojemnikach lub workach koloru zielonego.

2. Opakowania z tworzyw sztucznych, worki i torby foliowe, puszki metalowe bez zawartości, sucha makulatura i papier, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp), odzież,    – tzw. „odpady suche”

   -  umieszczamy w żółtych  pojemnikach  lub  workach  koloru żółtego.

3.  Odpady roślinne, biodegradowalne (trawa, liście, rozdrobnione drobne gałęzie itp.)- odbierane w systemie workowym wyłącznie na terenie miejskim.

  -   umieszczamy w  workach  koloru  białego.

4.  Pozostałe odpady- tzw.”odpady mokre” . - dotyczy pozostałych odpadów niewymienionych w zakresie selektywnego zbierania i frakcje trwale zanieczyszczone tych odpadów oraz zmiotki, zimny popiół z pieców gospodarstw domowych. itp.

   -  umieszczamy w czarnych/ocynkowanych pojemnikach   lub workach koloru czarnego.

Uwaga:

Worki na odpady, poza wymaganym kolorem , winny spełniać wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości  i  porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Worki do gromadzenia odpadów można kupić w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie Oddziału Spółki, czynnym :

w dni robocze:  700 -1500 ,  oraz w  każdą środę miesiąca: 700 -1700 .   

           W dni ustawowo wolne od pracy Biuro Obsługi Klienta nieczynne

Uwaga:

Harmonogramy odbioru odpadów w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.   są do pobrania na stronie internetowej  www.zom.lwowekslaski.pl  i w Biurze Obsługi Klienta.